"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Cel

Celem głównym Projektu jest kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców z sektora MŚP zainteresowanych zainwestowaniem na obszarze Gminy Moszczenica. Celami szczegółowymi projektu są:

 1. przygotowanie terenów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb MŚP w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w infrastrukturę techniczną,
 3. stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP,
 4. aktywne pozyskiwanie inwestorów,
 5. tworzenie miejsc pracy (w tym wysokospecjalizowanych) w wyniku zainwestowania na terenie inwestycyjnym i zmniejszenie poziomu bezrobocia w gminie,
 6. zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem inwestycyjnym i zatrudnienia,
 7. kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym generowaniu nowych miejsc pracy,
 8. poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez racjonalną gospodarkę na terenach zdegradowanych,
 9. wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gminy.
Projekt "PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ KOMPLEKSOWE UZBROJENIE MOSZCZENICKICH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (MTI)" jest ściśle skorelowany z następującymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Gminę Moszczenica:
 1. Eleader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin
 2. Moszczenica Promuje Innowacje
 3. Gmina Bliżej Mieszkańców
Realizacja w.w. projektów stanowi element strategii rozwoju Gminy Moszczenica i ugruntowania jej marki jako Najbardziej Innowacyjnej Gminy w Polsce.